NOE IS NOE

woäd: Frits Pelt

meziek: Emil Szarkowicz en Mark Pütz

opname: Mark Pütz (Studio Cosmic Orchestra)

zank: Frits Pelt

Peltkoer: Angelique van Schendel, Marjo Hendriks, René van Lierop, René Willems
zangarransjemente: Angelique van Schendel
irritant gesjrei: Ivon Schoenmaekers
gitaren, basgitaar en mandoline: Pieter Vermeulen
drums: Geert Roelofs
accordeon: Bart Storken
bloasinstrumente en bloasarransjemente: Roel van Wijk
© Frits Pelt 2020
ZOEË ZINT VIER

woäd: Frits Pelt

meziek: Emil Szarkowicz

koeër va Angelique van Schendel

winnaar Heëlesj Leedjeskonkoer 2020

Refrein
Vier zint de betste neet, dat zal os woeësj zieë
Vier zint de netste neet, dat is gans egaal
Vier zint de sjunste neet, och neë och auwieje
Vier zint de braafste neet, mar waal mit voäl kabaal en gans massaal
Ver zeuke sjpas en luu wie vier
En alaaf mot in drei kier
Zoeë zint vier!

1e couplet
’t Mot toch oppen zulder nog get klamotte geëve
En sjmienk doa in die kas, wen deë nog mar bliet kleëve
Och wach ich houw zoeë heudje dat och op mot
Dat ’t verrekt ich goa, gehouwe vuur de vot

Refrein

2e couplet
Woa woare noe die bongs, ich houw nog inne knoa
Missjiens doa in ’t sjoat of angesj weet ich woa
…en mit die medaille, lach ich mich kapot
Dat ’t verrekt ich goa, gehouwe vuur de vot

Refrein

Brug
’t Geet neet um d’r ieësjte pries, mar mit wem en woeë
Dat wat dich in d’r prie zit, deë raazel deë veult zoeë, ja zoeë, ja zoeë

Refrein
Zoeë zint de betste neet, dat zal ze woeësj zieë
Zoeë zint de netste neet, dat is gans egaal
Zoeë zint de sjunste neet, och neë och auwieje
Zoeë zint de braafste neet, mar waal mit voäl kabaal en gans massaal
Ver zeuke sjpas en luu wie vier
En alaaf mot in drei kier
En alaaf mot in drei kier, de letste kier
En alaaf mot in drei kier
Zoeë zint vier!

© Frits Pelt 2020
ZINGE!

woäd: Frits Pelt

meziek: Emil Scarkowicz en Bart Storken

opnames: Huub Lemmens

Stacks Image 541111
refring:
Vier wille zinge, galme, bleëre, keëke, kweële
Uëver wie ’t leëve is, och uëver Heële
Mit hoeëge, lieëge, graame, sjelle, rauwe sjtum
Uëver de meëdjes die zoeë sjoeën zint hei-e-rum
Uëver wie ’t zouw kinne zieë en wie ’t woar
Uëver wie ver viere ummer wer gieker joar
Uëver dat fes wat ver make gieker joar
Oet volle bros, mit geveul, vanoet de longe
Bis an d’r goonsdig, dan zint ver oetgezonge

ieësjte couplet:
Went vier gont zinge in os eege dialek
Geet dat dich aan ’t hat en dat is neet zoeë gek
De heemet en de sjproak in sjoeëne klanke
Gezonge vroeëzin um noa te granke

twieëde couplet:
’ent vier zoeë zinge dan deet ginne os nog get
’t veult zoeë sjiek, ’t makt plezeer, ’t is zoeë net
Dat al die leedjes noeëts verloare gont
Weil anger joar vier ze wer aafsjtubbe dont

D’r Wiel en Niek en Frans en Sjeng hant ’t os gelierd
De leedjes woa vier al ummer mit hant gevierd
© Frits Pelt 2019
't IS MAGIE

woäd: Frits Pelt

meziek: Huub Lemmens

Alt image
Stacks Image 541096
refring:
’t Is magie, ’t liekt waal op e wonger
wie grau zich endert in ing kluëreprach.
’t Is magie, wat is dat toch bizonger,
’t grieniezer, noe kiek ’t sjaterlach.
De prupsje mutsj is inins ing knappe fee,
d’r lompste beer weëd week woar éch vah sjtee.
’t Is magie, noe loat dich mar geweëde,
doa hulpt nieks teëge, ’t is och zoeë vuurbei.

ieësjte couplet:
Die sjoeëne welt weëd durch os verkloeët,
ver fakkele ‘m op, alarm sjteet al op roeëd.
Ver drieëne durch in inne groeëte achbaan
mar ínne toeëversjpruëk en al is os egaal!

twieëde couplet:
’t Uëvervilt dich en de has gaar gee verweer,
de mos waal mit in deë roesj vah zaag ing weëk.
Ieësj went ’t uëver is weësjte dich gewaar:
wie kan ‘t sjoeën zieë, mar wat is dat sjoeëne raar!
© Frits Pelt 2018
LOAT MICH NOE MAR NOA HEËLE GOA

(the urban song) - Alling vuur Heëleneere

woäd: Frits Pelt

meziek: Huub Lemmens

Alt image
Stacks Image 541042
‘ne Voeëgel vloog get mit mich ronk en wos neet good woa hin
Woa op dees gekke welt dat ich dich droppe kin
Voelender of Boches, Ees of Welkeroa
Zaan ich: loat mich noe mar noa Heële goa

Betong zoeë zach wie sjtoal, e gemood zoeë hel wie zeem
Ze mene dat ver sjtuute, ze vinge os naate reem
d’r Sjeet vingt ‘t behei en Kirchroa sjokkeneert
Begriepste dat ich goa noa Heële geer

Loat mich, loat mich noe mar noa Heële goa
Dat is de sjtad woa ich op sjtoa

Ze dont waal ins get sjtoepetig en deks och zelfs prupsj
Ummer get te zeeke tussje ing vots en inne rupsj
Ze zage zus en dont dan zoeë, ’t zit bei os d’rin
Loat mich noe mar, ich wil noa Heële hin

Ze kalle doa zoeë komiesj, ’t is gee Hollendsj en gee plat
En zonnesjien dat vingste neet zoeë vlot in e Heëlesj hat
’t Doog neet of ’t is neet good, en mie glaas is hoaf leëg
Sjnapste noe woarum ich sjnak noa Heële veëg

Loat mich, loat mich noe mar noa Heële goa
Dat is de sjtad woa ich op sjtoa

Weë geet dan toch noa Heële, dat wilt toch ginne honk
De sjtroate leëg en duuster en toch ‘ne groeëte monk
’n Boetewiek va Oake, ing vuursjtad vah Mestreech
Geleuf mar dat ich rech op Heële vleeg

Ich zal ’t dich verduutsje dat ich op Heële sjtoa
Doa is mie meëdje, zint mieng luu, doa is miene betong
En zeët me get va Heële werp ich mich in de bros
Want kom mich neet an Heële, die sjtad die is van os

Loat mich, loat mich noe mar noa Heële goa
Dat is de sjtad woa ich op sjtoa
Dat is de sjtad woa ich op sjtoa
© Frits Pelt 2016

Error : You must not have any spaces in your Teleport Key
[adres]

café Pelt
Pancratiusplein 48
6411 JZ Heerlen
mailPELT
openingstijden
• maandag 16.00 uur
• dinsdag 12.00 uur
• woensdag 12.00 uur
• donderdag 12.00 uur
• vrijdag 12.00 uur
• zaterdag 12.00 uur
• zondag 12.00 uur

April
20